Ruth Hock
[95/112]
 
ruth_hock.jpg
sam_shoemaker_at_calvary_ch.jpg